Realizované dotační projekty

V tomto kousku země byly již realizovány v rámci podpory SFŽP a SZIF níže uvedené dotace . Realizace těchto projektů provádí několik společností ,které zde působí . Jedná se o společnosti Leoš Novotný a.s. , Leoš Novotný - samostatně hospodařící zemědělec a Sdružení na ochranu bělokarpatských luk z.s.

                                  Drobné vodní Plochy ( tůně a mokřady ) - Obora Radějov - II. + III.etapa

Projekt je zaměřen na vytvoření drobných vodních ploch, které budou sloužit k zadržování vody v krajině a zároveň zlepší hydrologické poměry řešeného území. Realizací projektu dojde ke zvýšení biodiverzity a bude posílena ekostabilizační funkce přilehlé krajiny.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

                        Zlepšení Druhové skladby v lesíCH jihozápadní Části CHKO Bílé KARPATY - I. - III.etapa

Předmětem projektů je vylepšení současné druhové skladby stávajících zalesněných ploch s cílem zvýšení podílu dubu na těchto plochách. Větším podílem listnatých dřevin ( zejména dosadbou dubu zimního) dojde k přiblížení se k původní dřevinné skladbě v této lokalitě a ke snížení podílu nepůvodních druhů jehličnatých druhů dřevin.  V rámci projektů bylo vysazeno minimálně 25 tis.dubů zimních .

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.a byly realizovány v letech 2017 - 2019 .

                        Opatření na podporu vzácných druhů v lesích jihozápadní části CHKO - II. a III.etapa

Projekt volně navazuje na výstavbu tůní a mokřadů. Budování opatření má za síl usnadnit proces obsazení nově budovaných nádrží především vzácnými druhy živočichů, jež se v lokalitě vyskytují. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

                                                  Zvýšení Biodiverzity v lesích jihozápadní části CHKO Bílé Karpaty

Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek v dané lokalitě pro vytvoření kvalitního biotopu, který bude nabízet adekvátní přírodní podmínky pro rozvoj běžných i vzácných organismů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

                                     Podpora biodiverzity v lesÍCH jihozápadní části CHKO Bílé Karpaty - II. a III.etapA                                                                                    výsadba extenzivních sadů   a  květnatých luk

Projekt řeší posílení ekologické stability krajiny, prostřednictvím vytvoření nových krajinných prvků v dotčených oblastech. Zásahy , které jsou v projektu navrženy , vedou ke zvýšení počtu a rozmanitosti krajinných prvků . Celkový efekt opatření značně přispěje k rozvoji a zvýšení ekologické stability . V rámci projektu bylo vysazeno 711 původních dřevin .

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

                                                   Zlepšení druhové skladby v lesích jihozápadní části CHKO Bílé Karpaty - II. + III. etapa

Zlepšení současné druhové skladby stávajících zalesněných ploch s cílem zvýšení podílu dubu a třešně na těchto plochách. V důsledku vyššího podílu jehličnatých porostů existuje reálné riziko škod způsobených nepříznivými klimatickými podmínkami a škod způsobených dalšímu abiotickými či biotickými vlivy. Výsadbou dubu zimního a třešně ptačí dojde ke zvýšení podílu listnatých dřevin na řešeném území.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt je v realizační fázi - předpoklad dokončení  11/2019